12 Tháng Bảy, 2023

Hon Sha Ze Sho Nen

Biểu tượng Hon Sha Ze Sho Nen là một trong những biểu tượng của Reiki. Nó được sử dụng để chữa lành tâm trí và cảm […]
12 Tháng Bảy, 2023

Sei He Ki

Biểu tượng Sei He Ki là một trong những biểu tượng của Reiki. Nó được sử dụng để chữa lành tinh thần và cảm xúc của […]
12 Tháng Bảy, 2023

Raku

Biểu tượng Raku là một trong những biểu tượng của Reiki. Nó được sử dụng như một cấp độ chính thức và được tạo nên dưới […]
12 Tháng Bảy, 2023

Cho Ku Rei

Biểu tượng Cho Ku Rei là một trong những biểu tượng của Reiki. Nó được sử dụng để tăng cường năng lượng và bảo vệ người […]